15.2 C
London
Tuesday, September 26, 2023
Dehay Eritrea Channel
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ህግደፍን ኣባል ሃገራውን ባይቶን ሓርበኛ ተጋዳላይ ሓምድ ሕምድ! ደሃይ ኤርትራ
20:43
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣኽባር ሕጊ፡ ሓርበኛ ተጋዳላይ ሳህለ ጸጋዛኣብ (ወዲ ኢታይ)! ደሃይ ኤርትራ
31:42
Video thumbnail
Dehay Eritrea ሓርበኛ ተጋዳላይ ሰኣላይ ስዩም ጸሃየ! ደሃይ ኤርትራ
19:53
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣርካናትና፡ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኢሳይያስ ረድኢ! ደሃይ ኤርትራ
16:40
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዛንታ ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ጀርማኖ ናቲ! ደሃይ ኤርትራ
16:21
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዝኽሪ ንክቡራት ኣርካናት እሱራትና!!! ደሃይ ኤርትራ
29:30
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብርጌድ ንሓመዱ፡ ብዝኾነ ጠቐነ ዘይድወን ውጹእ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ እዩ! ደሃይ ኤርትራ
54:32
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደቅና፡ ነብሰ ተኣማንነት ንኸሕድሩ ብኸመይ ክንሕግዞም ንኽእል? ደሃይ ኤርትራ
48:54
Video thumbnail
Dehay Eritrea ቘልዓ ብንኡሱ ቆርበት ብርሑሱ ክብል ዝመሰለ መን እዩ? ደሃይ ኤርትራ
43:43
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዝኸሪ 10ይ ዓመት ዕረፍቲ ኣባ ተኽልማርያም ሃይለ (ኣባ ማሪኖ!) ደሃይ ኤርትራ
37:51
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣብ እዋን ጉብዝና ወለዲ ንደቅና ብኸመይ ክንሕግዞም ይግባእ? ደሃይ ኤርትራ
48:17
Video thumbnail
Dehay Eritrea ስለምንታይ እዩ ተቓውሞ ብርጌድ ንሓመዱ ኣዘራራቢ ኮይኑ? ደሃይ ኤርትራ
55:29
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ብርጌድ ንሓመዱ፡ ብወጽዓ ስርዓት ኢሳይያስ ስለዝመጽአ ክተባባዕ ዝግበኦ ህዝባዊ ናዕቢ’ዩ” ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ! ደሃይ ኤርትራ
52:19
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብዛዕባ ማሕበር ሓርበኛታት ኤርትራ እንታይ ንፈልጥ? ደሃይ ኤርትራ
23:37
Video thumbnail
Dehay Eritrea ናይ መስተን ሽጋራን ክቱር ወልፊ ንዘለዎም አሕዋትና ብኸመይ ንሕግዞም? ደሃይ ኤርትራ
49:01
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኢሳይያስ ኣብ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ዝሃቦ መግለጺ እንታይ እዩ ዘመልክት? ደሃይ ኤርትራ
41:29
Video thumbnail
Dehay Eritrea ምዕባለታት ማእከላይ ምብራቕ ብኸመይ ክጸልወና እዩ? ደሃይ ኤርትራ
53:29
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራ እትሳተፎ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን ብኸመይ ክጸልወና ይኽእል? ደሃይ ኤርትራ
56:09
Video thumbnail
Dehay Eritrea ልምድታትና ከይገዝኣናን ከይስዕረናን እንታይ ክንገብር ይግባእ? ደሃይ ኤርትራ
41:17
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣገልግሎት ባሕርን ወደብን ብኣህጉራዊ ሕግን ስርዓትን ጥራሕ'ዩ ዝረጋገጽ! ደሃይ ኤርትራ
56:34
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ዓለምና ብዛዕባ ዋንነትን ተጠቃምነትን ባሕሪ እንታይ እዩ ዝብል? ደሃይ ኤርትራ
01:47:11
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣብ መጽሓፍ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዝተሞርኮሰ ሰፊሕ ዝርርብ! ደሃይ ኤርትራ
47:09
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብዛዕባ ባሕርን ዓሰብን እንታይ ሕቡእ ኣጀንዳ ክህሉ ይኽእል? ደሃይ ኤርትራ
51:45
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብዛዕባ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ዝውረ ዘሎ እንታይ ሓቅነት ኣለዎ? ደሃይ ኤርትራ
32:49
Video thumbnail
Dehay Eritrea ውልቀ ባህሪያትና ካብ ምንታይ ከም ዝምንጩ ንፈልጥ’ዶ? ደሃይ ኤርትራ
32:52
Video thumbnail
Dehay Eritrea ካብ ሓደ ስድራ ዝተወልዱ ስለምንታይ ዝተፈላለየ ጠባይ ይህልዎም? ደሃይ ኤርትራ
55:36
Video thumbnail
Dehay Eritrea ካብ ሩስያን ቻይናን ዝርከብ ልቓሕ ስለምንታይ እዩ ዘሰክፍ? ደሃይ ኤርትራ
41:44
Video thumbnail
Dehay Eritrea ጦብላሕታ ሓው ሰንጋል ኣብ ጉባኤ ምንቅስቓስ ይኣክል ኣመሪካ!! ደሃይ ኤርትራ
38:37
Video thumbnail
Dehay Eritrea ሳይኮሎጂ፡ ኣብ ፍቕርን ሓዳርን እንታይ ጽልዋ እዩ ዘለዎ? ደሃይ ኤርትራ
50:05
Video thumbnail
Dehay Eritrea መገሻ ፕረዚደንት ናብ ቻይናን ሩስያን ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ እንታይ ረብሓ ኣለዎ? ደሃይ ኤርትራ
58:00
Video thumbnail
Dehay Eritrea " ኣብ ኤርትራ፡ 'ውሕጅ ከይመጽአ' ዝበሃለሉ እዋን ሕጂ እዩ!" ደሃይ ኤርትራ
52:55
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ዑቑር ሓይልና ተኣምር ክሰርሕ ይኽእል’ዩ!” ሓው ክብሮም ዳፍላ ደሃይ ኤርትራ
44:09
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ንጸላኢ ኤርትራ ብትብዓት ክንገጥሞ ኣሎና!” መንእሰይ ተመስገን ተወልደ ደሃይ ኤርትራ
48:18
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዝኽሪ 32 ዓመታት ናጽነት ምስ ሓው ሳልሕ ጋዲ ጆውሃር! ደሃይ ኤርትራ
38:32
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዶር ኣማንኤል፡ ኣብ ዳርፉርን ደቡብ ሱዳንን እንታይ እዩ ሰሪሑ? ደሃይ ኤርትራ
42:49
Video thumbnail
Dehay Eritrea ፖለቲካዊ ምዕባለታት ጎረባብትና ንኤርትራውያን ደወል እዩ! ደሃይ ኤርትራ
01:00:15
Video thumbnail
Dehay Eritrea ጽንብል ምሽልላም ተዛተይቲ ፕሪቶርያ እንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ? ደሃይ ኤርትራ
39:53
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣፍሪቃ ፍትሕን ማዕርነትን ብዘረጋግጽ ቅዋም ክሳብ ዘይተመርሐት ኩሉ ሳዕ ኣብ ግጭት ክትህሉ እያ! ደሃይ ኤርትራ
28:01
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራውያን፡ ኣብ ጎረባብትና ካብ እንርእዮ ዘሎና ውግእን ህውከትን እንታይ ክንመሃር ንኽእል? ደሃይ ኤርትራ
48:14
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዓቢ ጽልዋ ዘለወን ጎረባብቲ ሃገራት በዓል መን እየን? ደሃይ ኤርትራ
45:41
Video thumbnail
Dehay Eritrea ስለምንታይ እዩ እቲ ኣብ በረኻታት ሱዳን ዝነበረ ግጭት ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ኣትዩ? ደሃይ ኤርትራ
46:57
Video thumbnail
Dehay Eritrea እተን ኣብ ጥዕና አእምሮ ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት እንታይ እየን? ደሃይ ኤርትራ
26:55
Video thumbnail
Dehay Eritrea ቀንዲ መፍትሒ ጸቕጥን ጭንቀትን እንታይ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
32:58
Video thumbnail
Dehay Eritrea ስለምንታይ እዮም ኣስላም አሕዋትና ካብ ጎረባብትና ዝሰግኡ? ደሃይ ኤርትራ
48:15
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ክኽእሎ እየ ዝብል ኒሕ እንተልዩ ሓንጎልና ንኹሉ እዩ ዝኽእል!” ኪሮስ ዮውሃንስ ደሃይ ኤርትራ
41:07
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራውያን ከም ዜጋታት ብሓደ ንሓስበሉ እዋን ሕጂ እዩ! ደሃይ ኤርትራ
52:16
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ እቲ ዘሕዝን ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብናይ ሃይለስላሰ ሕግታት እያ ትመሓደር ዘላ" ሃብተኣብ የማነ! ደሃይ ኤርትራ
47:42
Video thumbnail
Dehay Eritrea ፖለቲካዊ ንባብ ዞባናን ዓለምን እንታይ ይመስል? ደሃይ ኤርትራ
39:34
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ኢሳይያስ ቀንዲ ተጻይ ምዕባለን ልምዓትን ህዝቢ ኤርትራ እዩ!” ኣቶ ሰንጋል ወልደትንሳኤ ደሃይ ኤርትራ
42:34
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብኸመይ ኢና ካብ “ነውጺ ባህሊ ስደት!” ነብስና ንከላኸል? ደሃይ ኤርትራ
47:27