13.7 C
London
Wednesday, March 22, 2023
Dehay Eritrea Channel
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብኸመይ ኢና ካብ “ነውጺ ባህሊ ስደት!” ነብስና ንከላኸል? ደሃይ ኤርትራ
47:27
Video thumbnail
Dehay Eritrea " ጻውዒት ወፍሪ ኢሳይያስ ከይተበገሰ ፍሹል እዩ" ሰንጋል ወልደትንሳኤ ደሃይ ኤርትራ
31:22
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ኣብ ኤርትራ፡ እቲ ቀንዲ ብብልሽውና ዝሕተት ኢሳይያስ ጥራይ እዩ!” ሰንጋል ወልደንሰአ ደሃይ ኤርትራ
40:36
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራውያን ንታሪኽና ብግቡእ ክንፍትሾን ክንፈልጦን ይግባእ! ደሃይ ኤርትራ
46:47
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ብቕልጽም ትሓስብ እንተኼንካ ኩሉ ሳዕ ኣብ ስግኣት ኢኻ ትነብር!” ሰንጋል ወልደትንሳአ!! ደሃይ ኤርትራ
41:17
Video thumbnail
Dehay Eritrea ጉዳይናስ፡ ምናልባት “ናይ ጥዕና” እውን ክኸውን ይኽእል እዩ? ደሃይ ኤርትራ
36:26
Video thumbnail
Dehay Eritrea ስለምንታይ እዩ ኢሳይያስ ንዝተሓተቶ አሕጽር ኣቢሉ ዘይምልስ? ደሃይ ኤርትራ
36:40
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ሃገረ መንግስቱ ብውሕልነት ዝሃንጽ ህዝቢ’ዩ ርግኡን ቅሱንን ህይወት ዘሕልፍ!” ሰንጋል ወልደንሰአ! ደሃይ ኤርትራ
41:37
Video thumbnail
Dehay Eritrea "ምልኪ ንምቕያር ካብ ሎሚ ዝሓይሽ ግዜ የሎን!" ኣቶ ተስፋይ ተኽለ ደሃይ ኤርትራ
33:37
Video thumbnail
Dehay Eritrea ጎረባብትና ጉዳዮም ይገብሩ ኣለው፡ ንሕና’ኸ ኣብ ምንታይ ንርከብ ኣሎና? ደሃይ ኤርትራ
38:14
Video thumbnail
Dehay Eritrea ንሃገር ነጻ እናውጸአ፡ ናጽነት ተጋዳላይ ዝቑርምም ገድሊ! ደሃይ ኤርትራ
44:42
Video thumbnail
Dehay Eritrea ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ርክብ ኢሳይያስን ሩቶን እንታይ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
34:49
Video thumbnail
Dehay Eritrea ንሃገር ነጻ እናውጸአ ናጽነት ተጋዳላይ ዝቑርምም ገድሊ! ደሃይ ኤርትራ
40:08
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ፕረዚደንት ኢሳይያስ ክምልሶም ትጽቢት ዝግበረሉ ቀንዲ ዘቤታዊ ጉዳያት!” ደሃይ ኤርትራ
15:57
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብኸመይ ኢና ነቲ እነንብቦ ክንሕዞ ንኽእል? ደሃይ ኤርትራ
45:25
Video thumbnail
Dehay Eritrea ንኹሉ ተቓላሲ ዘረዳድእ መርሓ ጎደና እንታይ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
47:09
Video thumbnail
Dehay Eritrea ትማሊ ብዘውደቐና ኣካይዳ ለውጢ ከነረጋግጽ ኣይንኽእልን ኢና - ኩሉ ሳዕ ሓዲሽ ነገር ክንፍትን ኣለና! ደሃይ ኤርትራ
35:51
Video thumbnail
Dehay Eritrea እቶም “ ብደሆ ኣንጻር ኣተሓሳስባና!” ዝብሉ ዝነበሩስ ኣበይ ኣተው? ደሃይ ኤርትራ
56:24
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣብ ክረምቲ ከይዘራእካ'ዶ ኣብ ቀውዒ ምህርቲ ትጽበ ኢኻ? ደሃይ ኤርትራ
27:39
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራ ስለምንታይ እያ ምስ ሩስያ ወጊና? ኢትዮጵያ'ኸ ናበይ ገጻ እያ? ደሃይ ኤርትራ
46:14
Video thumbnail
Dehay Eritrea ንህዝቢ ካብዚ ወሪዱዎ ዘሎ ሕሰም ክንዲ ንገላግሎ ስለምንታይ ኢና "ኣገዳስነት መስርሕ ምስግጋር" እናበልና ነጽምሞ? ደሃይ ኤርትራ
51:33
Video thumbnail
ጋዜጣዊ መግለጺ ምንቅስቓስ ዓለም ለኸ ይኣክል/Press Release Global Yiakl
44:23
Video thumbnail
Dehay Eritrea ስለምታይ እዩ እስተይት ዲፓርትመንትን ንኤርትራዊ ትካል ኤሪፒስ ኣዝዩ ተገዲሱሉ? ደሃይ ኤርትራ
28:41
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኢንስቲትዩት ምርምር ፖሊሲን ስትራተጂን ኤርትራ (ERIPS) እንታይ እዩ ዝገብር? ደሃይ ኤርትራ
34:52
Video thumbnail
Dehay Eritrea ህግደፍ ተዓዊትና ይብል ኣሎ - ዓወት ማለት ግን ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ! ደሃይ ኤርትራ
01:05:52
Video thumbnail
Dehay Eritrea እቲ ኣብ ተቓወምቲ ውድባት ዝስማዕ ነቐፌታን ቅሬታን ናይ ብሓቂ ምኹኑይ ድዩ? ደሃይ ኤርትራ
24:22
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደምበ ተቓውሞ እንታይ ምስ ዝገብር እዩ ለውጢ ከቀላጥፍ ዝኽእል? ደሃይ ኤርትራ
33:32
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደምበ ተቓውሞ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ኣሎ? ደሃይ ኤርትራ
35:49
Video thumbnail
Dehay Eritrea ድሕሪ ምውጻእ ሰራዊት ዝኽሰት ምዕባለታት! ደሃይ ኤርትራ
49:24
Video thumbnail
Dehay Eritrea ሕጂ'ኸ እንታይ ኢና ንሓስብ? ደሃይ ኤርትራ
43:14
Video thumbnail
Dehay Eritrea ህዝብና ኣብ ኣፈፌት ለውጢ እዩ ዘሎ! እቲ ግዜ ከኣ ነዊሕ ኣይክኸውንን እዩ!! ደሃይ ኤርትራ
52:52
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኵናት ህወሓትን ብልጽግናን ብውድድር ስልጣን ድዩ ተባሪዑስ ወይስ ካልእ ነይሩዎ'ዩ? ደሃይ ኤርትራ
58:22
Video thumbnail
Dehay Eritrea ናብ ጽንተት ዝጸጋጋዕ ህጹጽ ሃገራዊ ሕቶ እናሃለወ፡ ስለምንታይ እዮም ምሁራትና ብዛዕባ ድሕሪ ለውጢ ጥራሕ ዝዛረቡ? ደሃይ ኤርትራ
30:01
Video thumbnail
Dehay Eritrea ስደት መሪር እዩ እናተባህለ ስለምንታይ እዩ ዓቢኡ ንእሽትኡ ዝስደድ ዘሎ? ደሃይ ኤርትራ
34:48
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደምበ ፍትሒ ናይ ብሓቂ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል ድዩ? ንኽዕረን ክመሓየሽንከ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ?
39:11
Video thumbnail
Dehay Eritrea "ንህዝቢ ብምልክን ሓይልን ዝገዝእ ስርዓት ፖለቲካዊ ለወጢ ስለዘየምጽእ እቲ ዝግበር ክግበር ኣለዎ" ተዛተይቲ፡ ኣብ ደሃይ ኤርትራ!
33:42
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣቀባብላ ኣርካናት መራሕቲ ሃይማኖት ኣቡ ፍቕረማርያም ሓጎስን ኣባ ምሕረትኣብ እስቲፋኖስን! ደሃይ ኤርትራ
05:41
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራ፡ ልዑላውነት ህዝባ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ልዑላዊ መሬታ እውን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ! ዶር ሳልሕ ጂሚ! ደሃይ ኤርትራ
41:34
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንዝኽሰት ለውጢ ብኹሉ ዓቕሙ ክቕረብ ኣለዎ” ዶር ኣሰፋው ተኸስተ ደሃይ ኤርትራ
45:54
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደምበ ፍትሒ፡ ሽግርን መከራን ህዝቢ ኤርትራ ንምስዓር ኪኖ ዘረባን ትንተናን እንታይ ክገብር ይኽእል? ደሃይ ኤርትራ
42:47
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ ኣብ ፈቐዶ መዓስከር ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ዘለው ኤርትራውያን አሕዋት ሓላፍነቶም ክንስከም ይግባእ!" ደሃይ ኤርትራ
20:41
Video thumbnail
Dehay Eritrea ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጠቕሊሉ ወጺኡ ድዩ? እንተዘይወጽአ’ኸ እንታይ ክስዕብ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
45:02
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ግፋን ሃድንን ኣብ ፈቐድኡ ዝተረስዑ ኤርትራውያን ስደተኛታት አሕዋት! ደሃይ ኤርትራ
30:23
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዶክተር ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ስለምንታይ እዮም ብመንግስቲ ጥልያን ተኸሲሶም? ኣብ መወዳእትኡ’ኸ እቲ ክሲ እንታይ ኮነ? ደሃይ ኤርትራ
34:25
Video thumbnail
Dehay Eritrea ድሕሪ ናይ 15 መዓልታት ዘስካሕክሕ ጭንቂ ባሕሪ፡ ካብ 72 ሰባት ዝደሓኑ ትሽዓተ ስደተኛታት! ደሃይ ኤርትራ
48:06
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደሞክራስን ግዝኣተ ሕግን ስለምንታይ እዩ ንመለኽቲ ዘርዕድ ዕጥቂ እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ? ደሃይ ኤርትራ
37:23
Video thumbnail
Dehay Eritrea ምልካዊ ስርዓት ከይተኣልየ ስለምንታይ ኢና ብዛዕባ ቅዋም ኮነ ግዝኣተ ሕግን ልዕልና ሕግን ንዛረብ? ደሃይ ኤርትራ
35:43
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዶክተር ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ስደተኛታት ክግደሱን ክጣበቑን ጀሚሮም? ደሃይ ኤርትራ
23:58
Video thumbnail
Dehay Eritrea ጉዕዞ ህይወት ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት፡ ሕጹይ ሽልማት ኖቬል ካህን ዶር ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ከመይ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
21:02
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዘተ ምስ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ሃገርን ከባቢናን! ደሃይ ኤርትራ
57:10