17.8 C
London
Tuesday, July 23, 2024
Dehay Eritrea Channel
Video thumbnail
Dehay Eritrea መጽሓፍ ቢትወደድ ኣብርሃ ካብ ኢድ ብርሃነ ማንጁስ ብኸመይ ተሰዊራ? ደሃይ ኤርትራ
43:42
Video thumbnail
Dehay Eritrea ወደን ከይሓምያስ ሰይቲ ወደን ...! ደሃይ ኤርትራ
44:04
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደራሲ “ዓለም ዕዳጋ” ዳንኤል ዝምጒተሉ ኣገባብ ለውጢ እንታይ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
55:14
Video thumbnail
Dehay Eritrea ትጽቢታት ይኣክል ካብ ሲምፖዝዩም ሚላኖ እንታይ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
36:21
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣብ ኬንያ ብዘጋጠመ ሰልፊ ተቓውሞ 10 ሰባት ሞይቶም! ደሃይ ኤርትራ
04:56
Video thumbnail
Dehay Eritrea ቀይስን ሃገራዊ ድሕነትን ....! ደሃይ ኤርትራ
41:28
Video thumbnail
Dehay Eritrea ትርጉም መስዋእቲ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ'ዩ ? ደሃይ ኤርትራ
54:40
Video thumbnail
Dehay Eritrea ጽባሕና እንታይ ከምዝመስል ይረኣየኒ ኣሎ? ደሃይ ኤርትራ
51:08
Video thumbnail
Dehay Eritrea ቀይሲ፡ ኣብ ሓለዋ ሰውራ እንታይ እዩ አሕሊፉ? ደሃይ ኤርትራ
44:36
Video thumbnail
Dehay Eritrea ሕጂ'ኸ ድሕሪ 33 ዓመታት ኣበይ ኣሎና? ደሃይ ኤርትራ
41:49
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራውያን፡ ብፖለቲካ ክንፈላለ እምበር ክንቃተል ኣይግባእን እዩ! ደሃይ ኤርትራ
01:07:29
Video thumbnail
Dehay Eritrea "ኣበጋግሳና ቅኑዕ ኣይነበረን" ወልደየሱስ ዓማር! ደሃይ ኤርትራ
41:03
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራ፡ ትጽቢትን ክውንነትን ግንቦት 1991 - 2024! ደሃይ ኤርትራ
33:18
Video thumbnail
Dehay Eritrea ናጽነት ምስ ስውኣትና ዝፈላለየትና ዕለት እያ? ደሃይ ኤርትራ
01:12:19
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራዊ ዕድል እንተረኺቡ ልምዓታዊ ተኣምር ክፈጥር ይኽእል እዩ! ደሃይ ኤርትራ
52:27
Video thumbnail
Dehay Eritrea ፖለቲካ ጨካን እዩ ....! ደሃይ ኤርትራ
44:22
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብዝተኻእለ መጠን ንክብሮም እየ ክመስል ዝደሊ!" ክብሮም ዳፍላ ደሃይ ኤርትራ
50:03
Video thumbnail
Dehay Eritrea "ካብ ሜዳ ዘውጽኣካ መቐናቕንትኻ ውድብ ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ ክዕድመካ ምጽባይ የዋህነት'ዩ ነይሩ" ክብሮም ዳፍላ ደሃይ ኤርትራ
40:15
Video thumbnail
Dehay Eritrea ክሳብ መዓስ እዩ ብትያትርን ሸፈጥን ዝንበር! ደሃይ ኤርትራ
37:44
Video thumbnail
Dehay Eritrea ንመንግስትን ህግደፍን ዘባኣሰ ቀንዲ ጉዳይ እንታይ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
58:35
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዓውደ ዘተ ምኒስትሪ ፍትሒ ኤርትራ እንታይ እዩ ዕላምኡ? ደሃይ ኤርትራ
35:39
Video thumbnail
Dehay Eritrea "50 ዓመት ካብ ንጣዓስ ሓንሳብ እንተንሳዓር ምሓሸ!" ደገፍቲ ቶተንሃም! ደሃይ ኤርትራ
18:20
Video thumbnail
Dehay Eritrea ሓለፍቲ ደርግ እዮም፡ ኤርትራ ናጻ ከምዝወጽአት ነጊሮሙኒ! ደሃይ ኤርትራ
46:13
Video thumbnail
Dehay Eritrea ተ/ጋ ሕሩይ ብምንታይ እዩ ኣብ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ተኸሲሱ? ደሃይ ኤርትራ
32:33
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደቂ ውሻጠን ግዳምን ዝሳተፉዎ ሃገራዊ ባይቶ! ደሃይ ኤርትራ
47:08
Video thumbnail
Dehay Eritrea ስለምንታይ እዩ ሕሩይ ተድላ ኣብ ከሰላ ክቕተል ተደልዩ? ደሃይ ኤርትራ
46:11
Video thumbnail
Dehay Eritrea ሃገራዊ ሰልፍ ኤርትራ መን እዩ? እንታይ እዩ'ኸ ዕላማታቱ? ደሃይ ኤርትራ
38:02
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራና፡ ሓሙኽሽቲ ምልኪ ነጊፋ ክትዕምብብ እያ! ደሃይ ኤርትራ
56:04
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደምበ ፍትሒ ዓቕሙ ምስ ዘሕብር ጥራይ እዩ ዝዕወት! ደሃይ ኤርትራ
56:20
Video thumbnail
Dehay Eritrea ደምበ ፍትሒ ብኸመይ እዩ ክሕይል ዝኽእል? ደሃይ ኤርትራ
38:50
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ኢሳይያስ፡ ‘ብጾተይ ንኽቐትል ኣገዲዶሙኒ’፡ ክብለና ሓዲሩ” ደራሲ ሰመረ ሰሎሞን! ደሃይ ኤርትራ
54:23
Video thumbnail
The Power of Education in Emancipating Eritrean Women!
02:37:15
Video thumbnail
Dehay Eritrea “ኣሚነ ኣብ ዝተጋደልኩሉ ውድብ ከም ጓና ተቖጺረ” ደራሲ ሰመረ ሰሎሞን ደሃይ ኤርትራ
01:00:32
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣብ ወርሒ'ኳ እናበጽሑስ ንሕና ንሓድሕድና ምዝርራብ ክጽግመና!?" ደሃይ ኤርትራ
50:20
Video thumbnail
Dehay Eritrea ውዑል ኣልጀርስ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ፈሪሱ እዩ ዝብል ዘረባ እንታይ እዩ? ደሃይ ኤርትራ
43:49
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራውያን ብሕሉፍ-ሃገራውነት ንኽሰስ ዲና? ደሃይ ኤርትራ
52:28
Video thumbnail
Dehay Eritrea ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ኣብ ምንታይ እዩ ዝነጥፍ? ደሃይ ኤርትራ
52:07
Video thumbnail
Dehay Eritrea ቀዳማይ ዋዕላ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ኣትለንታ ከመይ ነበረ? ደሃይ ኤርትራ
01:07:13
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኣብ 1991 – 1998 ንዝምድና ኢትዮ ኤርትራ መን'ዩ ኣበላሽዩዎ? ደሃይ ኤርትራ
56:08
Video thumbnail
Dehay Eritrea “መጠን ሸርፊ ዶላር ናቕፋ ንህዝቢ ይምዝምዞ ኣሎ” ዶር/ መንግስተኣብ! ደሃይ ኤርትራ
46:24
Video thumbnail
Dehay Eritrea ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ንጥፈታት እንታይ ተራ ኣለዋ? ደሃይ ኤርትራ
01:02:22
Video thumbnail
Dehay Eritrea ዕድመን ክብርን ንደቀንስትዮ!! ደሃይ ኤርትራ
01:09:23
Video thumbnail
Dehay Eritrea መጠን ሸርፊ ሓዋላ ብኸመይ እዩ ዝውሰን? ደሃይ ኤርትራ
45:49
Video thumbnail
Dehay Eritrea እዛ ዓለም ብዘይ ደቀንስትዮስ እንታይ ኮን ምኾነት? ደሃይ ኤርትራ
01:12:19
Video thumbnail
March 8 Celebration
03:43:58
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብኸመይ ኢና ሓያል ሃገረ መንግስትን ዘላቒ ደሞክራሲያዊ ሰላምን ንሃንጽ? ደሃይ ኤርትራ
01:01:08
Video thumbnail
Dehay Eritrea መንነት’ዶ ዜግነት ዝብል ቁርቁስ ንመን’ዩ ዘርብሕ? ደሃይ ኤርትራ
56:23
Video thumbnail
Dehay Eritrea ብሕሉፎም ንዝጭነቑ አሕዋትና ብኸመይ ንሕግዞም? ደሃይ ኤርትራ
49:13
Video thumbnail
Dehay Eritrea ህንጸተ ሃገር ኤርትራ፡ ንቕድሚት’ዶ ንድሕሪት ይኸይድ ኣሎ? ደሃይ ኤርትራ
53:02
Video thumbnail
Dehay Eritrea ትግራይስ ዋኒኖም ይገብሩ ኣለው ንሕና’ኸ? ደሃይ ኤርትራ
52:05